یک روز ، یک جمله ...

امروز به هر کاری که قراره انجام بدی، باور داشته باش